Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – www.inpolishpls.pl/sklep

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.inpolishpls.pl/sklep zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez Iga Prusik – Studio Języków Obcych z siedzibą: ul. Złota 75A lok.7, 00-819 Warszawa , wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 9671448519 zwaną dalej „Administratorem”.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://www.inpolishpls.pl/sklep, e-mail – hello@inpolishpls.pl, telefon +48 793 449 177, adres korespondencyjny – ul. Złota 75A lok.7, 00-819 Warszawa.
 4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL http://www.inpolishpls.pl/polityka-prywatnosci.
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowana Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 6. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 7. Wszystkie treści cyfrowe oferowane przez Serwis objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w ewentualnie – w licencji udostępnionej przy opisie produktu. W braku odmiennych ustaleń, przyjmuje się, że Użytkownik zakupuje dostęp jedynie dla własnego użytku, bez możliwości kopiowania treści webinariów lub materiałów.
 8. Użytkownik ma prawo korzystać z zakupionych treści cyfrowych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 9. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z treści cyfrowych w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§ 2. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.inpolishpls.pl/sklep, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 9. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet
  asortymentu z zakresu nauczania języków obcych.
 2. Oferowane przedmioty są produktami elektronicznymi służącymi do nauki języków obcych.

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe
  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  a) aktywne łącze internetowe,
  b) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
  c) aktywny adres poczty elektronicznej
 2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące
  informacje:
  a. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
  b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy
  c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie
 3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku – „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje
  następujące dane:
  a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  b) Adres email
  c) Numer telefonu
  d) NIP (opcjonalnie)
  e) Dane adresowe do wysyłki
 4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen dostępów i towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny dostępów i towarów w zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 8. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 9. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
  a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia
  przez Klienta;
  b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 10. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 11. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
  a) przelew bankowy, 
  b) płatność poprzez Przelewy24 (regulamin usługi dostępny na stronie internetowej www.przelewy24.pl). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,
  NIP 7792369887, Regon 301345068.
 12. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 13. Dostawa Produktu realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na ściągnięcie Produktu. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty.
 14. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa w pkt 13 Regulaminu sklepu, Administrator niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 
 15. Dokonując płatności za daną treść cyfrową, Użytkownik zgadza się na dostarczanie mu treści cyfrowych natychmiast po zapłacie, co nastąpi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Bezpośrednio przed dokonaniem w/w opłaty, Użytkownik zostaje poinformowany, że zgoda na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych, oznacza dla niego brak prawa do odstąpienia od umowy na zasadzie skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 38 pkt 13 polskiej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 16. Wraz z Produktem wysyłana jest faktura potwierdzająca dokonanie zakupu. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
  a) Imię i nazwisko/firmę,
  b) Adres zamieszkania/siedziby,
  c) Numer NIP (opcjonalnie)
  d) Numer zamówienia,
  e) Adres korespondencyjny
  Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 17. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamację, zawierającą opis problemu, oraz dane Użytkownika (imię, adres e-mail) można złożyć w formie elektronicznej na adres: hello@inpolishpls.pl
 2. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego Użytkownika

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest poinformowanie Sklep (na adres mailowy hello@inpolishpls.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą. Można użyć wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 2. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  – powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  – platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załącznik – Formularz odstąpienia od umowy